REGULAMIN RAMOWY KONKURSU NA INSTAGRAMIE – MELORADIO

23.02.2022 16:02
REGULAMIN RAMOWY KONKURSU NA INSTAGRAMIE – MELORADIO

(dalej: „Regulamin”)

 

A    Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów Meloradia na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Portal”).

 

 1. Konkursy (zwane dalej łącznie „Konkursami” a odrębnie „Konkursem”) są organizowane przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 5252208814, REGON 017270730, BDO: 000537410 z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej: „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej w Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające prywatne konto na Portalu.

 

 1. W Konkursach nie mogą brać udziału:

a)           pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)          inne osoby, które brały udział w organizowaniu danego Konkursu;

c)           osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)          osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do danego Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.           Zasady i czas trwania Konkursów.

 

 1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na profilu Meloradia na Portalu, na którym będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:

a) zasady Konkursu, w tym czas jego trwania;

b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu.

 

 1. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu.

 

C.           Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursów, dokonania wyboru zwycięzców Konkursów, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator każdorazowo powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D. Nagrody.

 

 1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w zapowiedzi w sposób wskazany w części B ust. 1 pkt b Regulaminu (zwane dalej łącznie  „Nagrodami”, a odrębnie „Nagrodą”).

 

 1. Każdy uczestnik danego Konkursu może wygrać w nim jedną Nagrodę.

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursów.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego Konkursu (dalej „Uczestnik”) wymagań określonych w zapowiedziach Konkursów, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Zwycięzcą danego Konkursu zostaje osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w części B ust. 1 pkt b Regulaminu.

 

 1. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

F.           Prawa autorskie.

 

 1. Do Konkursów mogą być przesyłane jedynie zgłoszenia, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

 

 1. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a)           przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do każdego zawartego w nim utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b)          przesłane zgłoszenie do Konkursu nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c)           przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do nadesłanego zgłoszenia nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d)          w przypadku przyznania mu Nagrody wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku na czas określony 1 roku, licząc od dnia zakończenia Konkursu, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;

W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania z utworów zawartych w nadesłanym zgłoszeniu przez czas trwania danego Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera albo serwera Organizatora.
 2. Zwycięzca danego Konkursu oświadcza, że wraz otrzymaniem informacji o przyznaniu Nagrody, udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji do korzystania z utworów zawartych w nadesłanym zgłoszeniu przez okres 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputera albo serwera Organizatora,

b)     w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i  telefonach komórkowych.

 

 1. Korzystanie z utworów zawartych w zgłoszeniach do danego Konkursu na polach eksploatacji określonych w ust. 3 i 4 powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie zgłoszenia do potrzeb Organizatora.

 

 1. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani rozpowszechniania zwycięskich zgłoszeń do danego Konkursu.

 

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach nadesłanego zgłoszenia. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

 

 1. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursów jest:

a)     umieszczanie w zgłoszeniach do Konkursów treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b)     umieszczanie w zgłoszeniach do Konkursów danych osobowych osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich, z wyłączeniem Konkursów w których zgodnie z pkt. B ust. 1 w zapowiedzi Organizator wskaże, że zadanie konkursowe polegać będzie m.in. na oznaczeniu innej osoby przez Uczestnika danego Konkursu w zgłoszeniu lub przesłaniu zdjęcia z inną osobą;

c)     umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Zgłoszenia do Konkursów naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursach.

 

 1. Uczestnik, przesyłając zgłoszenie do danego Konkursu w którym oznacza inną osobę lub w którym zamieszcza wizerunek innej osoby oświadcza, że osoba ta wyraziła na to zgodę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

 

G.          Odbiór Nagród.

 

 1. Nagrody wydaje Organizator poprzez wysłanie ich do zwycięzców pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia danego Konkursu. O formie wydania Nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.

 

 1. Zwycięzca każdorazowo zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.

 

 1. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

 

H.          Dane osobowe

 

 1. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Uczestnik danego Konkursu w przypadkach wskazanych części F ust. 8 pkt b zobowiązuje się przekazać w imieniu Organizatora osobie oznaczonej lub osobie, której wizerunek będzie widoczny w zgłoszeniu obowiązek informacyjny z art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

I.            Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie i zapowiedziach Konkursów, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych, takich jak m.in. adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursami należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres  reklamacje@meloradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a)           połączenie z siecią Internet,

b)          przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

 

 1. Regulamin Konkursów jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (meloradio.pl) oraz na Portalu.

 

 1. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, prowadzone ani popierane przez Portal, a także nie są z nim związane.

 

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursach.

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

Obowiązek informacyjny dla Uczestnika Konkursu z art. 13 RODO

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 („Administratora”), adres e-mail: reklamacje@meloradio.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu, obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie / dostarczenie Nagrody, publikacja wizerunku zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia Nagrody, publikacji wizerunku zwycięzców Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenie rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Instagram) z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego Uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

 

 

załącznik nr 2

Obowiązek informacyjny dla osoby oznaczonej lub wskazanej przez Uczestnika z art. 14 RODO

 

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci m.in.: imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy użytkownika używanej w portalu Instagram, a w przypadku konieczności wysłania Nagrody, również takich danych jak, m.in.: adresu zamieszkania, adresu e-mail jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 („Administratora”), adres e-mail: reklamacje@meloradio.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora) oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu, obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu, obsługa zwycięzców Konkursu oraz osób oznaczonych lub wskazanych przez zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie / dostarczenie Nagrody, publikacja wizerunku zwycięzców Konkursu oraz osób oznaczonych lub wskazanych przez zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia Nagrody, publikacji wizerunku zwycięzców Konkursu oraz osób oznaczonych lub wskazanych przez zwycięzców Konkursu,  obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenie rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejny rok od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Źródłem, z którego Administrator (Organizator) pozyskał Twoje dane osobowe jest osoba, która oznaczyła lub wskazała Cię w Konkursie.

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Instagram) z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest świadoma i dobrowolnie to akceptuje.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości otrzymania Nagrody wspólnie ze zwycięzcą Konkursu.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.