WAKACJE Z MELORADIEM

20.07.2022 14:26
WAKACJE Z MELORADIEM

 

REGULAMIN KONKURSU

„WAKACJE Z MELORADIEM”

(dalej „Regulamin”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „WAKACJE Z MELORADIEM” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, BDO: 000537410 z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy oraz współpracownicy Organizatora  lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)     inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)      osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)     osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.           Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie  Meloradio sieć (dalej „Meloradio”) od dnia 21 do dnia 22 lipca 2022 roku w godzinach 8.00 - 16.00, podczas programu (dalej „Program) (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się 1 (jedna) runda (dalej „Runda”). Runda składa się z zapowiedzi, w której zostanie wskazany czas trwania  Rundy oraz finału (dalej „Finał”), który odbędzie się w Programie.

 

C.           Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 

D.           Nagrody.

 

 1. Nagrody w Konkursie:

a)       voucher elektroniczny do hotelu Mercure w Szklarskiej Porębie o wartości 2000 zł brutto, do zrealizowania zgodnie z opisem na voucherze w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku po wcześniejszej rezerwacji i w miarę dostępności terminów (dalej „Nagroda”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna jedną Nagrodę.

 

 1. W przypadku przyznania Nagrody zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości tej nagrody w pieniądzu, ani o zmianę na inną Nagrodę.

 

 1. W razie niemożliwości realizacji Nagrody, w wyniku okoliczności niezależnych od Organizatora Konkursu tj. w przypadku:

a)   upadłości bądź likwidacji podmiotu realizującego Nagrodę,

b)   zaprzestania bądź zawieszenia prowadzenia działalności przez podmiot realizujący Nagrodę,

c)   wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Nagrody,

d)   zmiany przepisów prawa uniemożliwiających realizację Nagrody,

Organizator Konkursu zapewni zwycięzcy nagrodę o tożsamych lub zbliżonych parametrach, w sposób uzgodniony ze zwycięzcą. Jednocześnie w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie termin realizacji Nagrody może ulec zmianie. 

 

E.           Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. W Rundzie podczas Programu prowadzący zapowiadają Rundę (dalej: Zapowiedź”).

 

 1. W Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu oraz wskazuje zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”).

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Meloradia i nagranie wykonanego Zadania na automatyczna sekretarkę, która zgłosi się pod podanym w Zapowiedzi numerem.

 

 1. Zadanie wykonane przez Uczestnika i nagrane przez niego na automatyczna sekretarkę może zostać zaprezentowane na antenie Meloradia w Czasie trwania Konkursu.

 

 1. W Finale osoba, która dodzwoni się pod wskazany numer i poprawnie wykona Zadanie i zostanie wskazana przez Komisje konkursową, która kierowała się będzie pomysłowością i kreatywnością z jaką Zadanie zostało wykonane wygrywa Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).  

 

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Meloradia lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Meloradia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Meloradia w Programie w trakcie trwania Konkursu.

 

 1. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie i poinformuje o sposobie odbioru Nagrody oraz w celu uzupełnienia danych o informacje niezbędne do wydania nagród.

 

 

 

 

F.            Odbiór Nagród.

 

 1. Nagrody wydaje Organizator poprzez wysłanie ich do Zwycięzców pocztą elektroniczną najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

 1.  Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

 

G.           Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych takich jak m.in..: adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@meloradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radiozet.pl.

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@meloradio.pl („Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych  celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

 

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie Zwycięzców Konkursu), obsługa Zwycięzców Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia Zwycięzców, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji głosu Zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców, wydania / dostarczenia Nagrody, publikacji  głosu Zwycięzców Konkursu, obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą Zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora

 

marketingowe, analityczne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane
z organizacja konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmioty zajmujące się organizacją i obsługą Konkursów, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych (tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania przez Administratora (Organizatora) danych, w tym o kategoriach i odbiorcach danych oraz uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.